Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie

Er is in het College van B&W op 21 november 2023 een Wijzigingsbesluit vastgesteld van de beleidsregel Uitvoeringsregeling Aanjaagfonds energietransitie Nijmegen 2020 voor bedrijven en burgerinitiatieven:

Artikel 2.3 onder d wordt als volgt gewijzigd: Bewonerscollectief waarin minimaal 5 huishoudens aantoonbaar meedoen.

Achtergrond

De gemeente Nijmegen kent een Aanjaagfonds Energietransitie. In de begeleidende brief bij het Wijzigingsbesluit wordt de aanleiding tot dit besluit beschreven:

Om bewonersinitiatieven te stimuleren om stappen te zetten richting verduurzaming is de ‘Uitvoeringsregeling aanjaagfonds energietransitie’ in 2020 vastgesteld; een subsidie die gebruikt kan worden door bewoners om samen concrete acties op te zetten rond verduurzaming. Bewoners kunnen maximaal €5.000 euro per keer aanvragen. Bewoners moeten zich verenigd hebben in een rechtsvorm of aantonen dat de subsidie ten goede komt aan minstens 10 inwoners. Overigens staat in de huidige uitvoeringsregeling per abuis ’10 inwoners’ in plaats van ’10 huishoudens’, met dit wijzigingsbesluit wordt dit gecorrigeerd.

Aantal subsidieaanvragen vanaf 2020:

–       2020 1 toekenning voor € 5.000,-;

–       2022 3 toekenningen, totaal €13.000,.;

–       2023 tot nu 2 toekenningen, totaal € 7.470,-. Per jaar is het subsidieplafond €60.000,-.

Vanwege de geringe animo is de regeling in 2020 al aangepast, zo is het minimum aan deelnemende inwoners verlaagd van 15 naar 10. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De subsidie wordt alleen aangevraagd door bestaande en bekende bewonersinitiatieven, het subsidieplafond wordt niet behaald, nieuwe, startende initiatieven worden niet goed bereikt.

Bevordering uitvoeringregeling

Om gebruik van de uitvoeringsregeling te bevorderen en ook startende initiatieven te bereiken is het belangrijk dat de uitvoeringsregeling aansluit bij de positie van deze startende initiatieven. Door de minimale groepsgrootte te verkleinen naar 5 huishoudens, vergroten we het bereik van de regeling, maar wordt wel het groepsaspect behouden.

De gemeente wil meer bekendheid van de uitvoeringsregeling onder inwoners

De gemeente ziet hierbij een rol voor ons, het Bewonerssteunpunt energietransitie, om inwoners pro-actief te benaderen en ondersteunen in het collectief zetten van stappen richting verduurzaming. Je kunt contact opnemen met het Steunpunt voor hulp: Contact – (steunpuntenergietransitie.nl).

Links

Subsidie bewonersinitiatieven energie – Gemeente Nijmegen Op deze webpagina staan de voorwaarden voor de uitvoeringsregeling en kun je ook een aanvraag indienen.

Gemeenteblad 2020, 238727 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)