Klimaatborrel 16 november 2023

De energie- en warmtetransitie in Dukenburg vanuit het bewonersperspectief

Donderdag 16 november 2023 in Wijkcentrum Dukenburg / Meijhorst 7039

Dagelijks zijn de ontwikkelingen op het gebied van de energie- en warmtetransitie in het nieuws. Energie besparen, isoleren, zonnepanelen, windmolens, warmtepompen, laadpalen, inductie koken en een overbelast elektriciteitsnet. Iedereen in Dukenburg krijgt ermee te maken en we zullen samen met alle betrokkenen deze opgaven en uitdagingen aan moeten gaan.

Het is heel belangrijk om bewoners in Dukenburg bij deze ontwikkelingen te betrekken. Om Dukenburgers te informeren, te helpen, te enthousiasmeren om zelf en gezamenlijk aan de slag te gaan. Daarom is het belangrijk om in contact te komen met bewoners en waar mogelijk onderling te verbinden. Vertellen waarom het belangrijk is dat bewoners meedenken, meedoen en meebeslissen. En dat het van belang is dat bewoners samenwerken en zich op een of andere vorm organiseren.

Daarom bij deze Klimaatborrel aandacht aan de bewoners van Dukenburg. Om te horen wat er leeft en speelt in Dukenburg, maar ook om van gedachten te wisselen over onderwerpen als een warmtenet in Zwanenveld en delen van Lankforst, het verduurzamen van koop- en huurhuizen, energiearmoede, de betrokkenheid van woningcorporaties, de rol van de gemeente Nijmegen en de participatie van Dukenburgers.

Verslag van de Klimaatborrel in wijkcentrum Meijhorst

Op donderdag 16 november organiseerde wijkplatform Aldenhof samen met het Steunpunt Energietransitie Nijmegen* een klimaatborrel in de Dukenburg. De open avond in het atrium werd goed bezocht. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig; gedeeltelijk professionals, maar ook veel inwoners van ons mooie stadsdeel. De opening werd verricht door Pierre Sophie, voorzitter van het wijkplatform Aldenhof en bestuurslid van het Steunpunt. Hierna werd in een speelse opzet een korte inleiding gegeven door de 3 gasten. Dit waren Ron van de Molengraft, manager Vastgoed van woningcorporatie Talis die ook namens Woonwaarts en Portaal het woord voerde. Erik Jansen, lector Sociale Duurzame Praktijken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Lotte Barrance, omgevingsmanager gemeente Nijmegen. Zij kregen ieder een openingsvraag van gespreksleider Volkert Vintges om vervolgens de andere aanwezigen de ruimte te geven voor het stellen van hun vragen.

Ron van de Molengraft, manager Vastgoed van woningcorporatie Talis
Erik Jansen, lector Sociale Duurzame Praktijken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Lotte Barrance is vanaf 1 september 2023 als omgevingsmanager ruimtelijke projecten werkzaam in Zwanenveld voor het aardgasvrij project. De gemeente werkt samen met de woningcorporaties Portaal, Talis en Woonwaarts, netbeheerder Liander en de ARN aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor een warmtenet in Zwanenveld en Lankforst-Noord.

Pierre Sophie (Wijkplatform Aldenhof)

Er ontstond een levendige bijeenkomst waarin voldoende ruimte was voor het delen van de minder geslaagde ervaringen uit het verleden rondom de oude stadsverwarming en blokverwarming in de gestapelde bouw. Zowel Lotte Barrance als Ron van de Molengraft hebben vanuit hun positie geprobeerd de meeste zorgen weg te nemen zonder ze te bagatelliseren. Hierbij is van belang dat nieuwe technieken betere resultaten opleveren dan die van circa 50 tot 60 jaar geleden. De aanwezigen wilden weten of er ook goed naar alternatieven voor een warmtenet is gekeken. De afhankelijkheid van de ARN en eventuele marktpartijen speelde ook mee. Er ligt op dit moment een voorstel bij de gemeenteraad om een publiek integraal warmtebedrijf op te richten, waarbij een aandeel van 61% of meer voor het publieke deel vooropstaat. Dit om een volledige  afhankelijkheid van eventuele grillen van een marktpartij te voorkomen. De ervaringen van de laatste jaren in Nijmegen-Noord spelen hier zeker een rol in.

Energiecoach Eduard vertelt wat een energiecoach doet
Energiefixers geven een toelichting

Uiteraard zijn er ook de nodige inwoners van Dukenburg die zelf druk bezig zijn met het klimaatbestendig en zo energieneutraal mogelijk maken van hun woning. Vanuit hen kwam de zorg naar voren hoe groot de invloed van dit warmtenet op hun eigen bezit is en of zij gedwongen zijn nog verdere investeringen te doen. Hierop werd benadrukt dat een aansluiting op het warmtenet geen verplichting is. Inwoners gaan over hun eigen bezit. De huurders van de woningcorporaties kunnen, zoals altijd bij ingrijpende wijzigingen, gebruik maken van de 70% regeling. Woningcorporaties moeten toestemming hebben van een ruime meerderheid van hun huurders voordat overgegaan kan worden tot aansluiting op een warmtenet.

Erik Jansen benadrukte nogmaals vanuit zijn deskundigheid dat de wijze en het tijdstip waarop bewoners meegenomen worden in ingrijpende wijzigingen van groot belang is. Hoe langer je wacht met het meenemen van de inwoners, des te lastiger wordt het om hen mee te krijgen. Goede, transparante en tijdige voorlichting zijn hierbij maatgevend. Met als streven samen een duurzame, inclusieve en rechtvaardige energietransitie mogelijk te maken.

Ruim na 21:00 uur sloot de organisatie het formele gedeelte af. Iedereen kreeg hierna de gelegenheid om in kleinere groepjes of een op een met anderen in gesprek te gaan en vervolgvragen te stellen. Tegen 22.30 uur vertrokken de laatste aanwezigen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

(verslag door Pierre Sophie)

*Het Steunpunt Energietransitie is een samenwerkingsverband van actieve bewonersgroepen rond verduurzaming in Nijmegen en de regio.

Links

Zwanenveld – Nijmegen Aardgasvrij

‘Klimaatborrel Dukenburg’ – de Dukenburger

Nijmegen aardgasvrij – Gemeente Nijmegen

Aardgasvrij – De Dukenburger

‘Informatie per wijk’ – De Dukenburger

Document Nijmegen – Wijkwarmteplan Zwanenveld en Lankforst-Noord – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Document Nijmegen – Publieksversie Wijkwarmteplan Zwanenveld en Lankforst-Noord – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)