Subsidieregeling duurzame instandhouding monumenten 2023

Met deze regeling wil de gemeente een duurzame instandhouding van monumenten die in eigendom zijn bij particulieren en non-profit organisaties stimuleren. Onder een duurzame instandhouding verstaan we werkzaamheden die er op gericht zijn het monument op een goede en zorgvuldige manier te isoleren, waarbij rekening is gehouden met monumentale waarden, al dan niet in combinatie met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de te isoleren onderdelen.

De gemeente wil hiermee ook eigenaren ondersteunen die geen of onvoldoende financiële middelen hebben om dit zelf op een voor het monument goede en verantwoorde manier te kunnen doen.

Wonen in een monument of stadsbeeldobject

Er is veel regelgeving rondom monumenten en stadsbeeldobjecten. Je mag in het kader van het behoud van cultureel erfgoed niet veel veranderen in je woning. Bij monumenten geldt dit voor alles in de woning zelf, bij stadsbeeldobjecten geldt dit voor de voorgevel. Dit botst soms flink, als je de woning wilt verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen of plaatsen van isolatieglas.

Hieronder kun je de subsidieregeling voor monumenten (inclusief stadsbeeldobjecten!) inzien of downloaden. Bewoners van ‘echte’ monumenten zijn vaak goed op de hoogte van wat wel en niet mag en waar er subsidiemogelijkheden zijn.

Je kunt bijvoorbeeld subsidie ontvangen voor vervangbare producten die de monumentale waarde van een gebouw niet aantasten. Een voorbeeld van een vervangbaar product is dun isolatieglas. Je kunt subsidie aanvragen voor het vervangen van glas, de kierdichting- en onderhoudswerkzaamheden van de kozijnen. Wanneer je een gemeentelijke monument hebt (ook stadsdeelobjecten vallen daaronder), krijg je ook subsidie voor het isoleren van de bouwkundige schil, zoals daken, gevels en vloeren.

Ook voor stadsbeeldobjecten

In artikel 5.3 wordt aangegeven dat stadsbeeldobjecten mogelijkheden hebben voor subsidie op verduurzaming!


Heb je vragen? Neem contact op via

Links

Financiële steun monument – Gemeente Nijmegen